فراگیری زبان آلمانی

درونمایه

 

ـ دوره ی آموزشی همبستگی و یکپارچگی :

دستیابی به شناخت دانش گسترده ی زبان آلمانئ

ـ دوره ی آموزشی آشنایی ، شناخت و راهنمایی:

آگاهی و شناخت درباره ئ نظا م حقوقی ،

سرگذشت، تاریخ و فرهنگ کشورآ لمان    

ـ دوره ی سواد آموزی

 

در پایان

 

(A2 und B1) DTZـ آزمون زبان

ـ تست سراسری آلمان فدرال برای دوره ی

آموزشی شناخت ، راهنمایی و جهت یابی 

 

طول زمان

 

ـ دوره ی آموزشی و فرهنگی همزیستی و

یکپارچگی : 600 ساعت

ـ دوره ی آموزشی آشنایی و راهنمایی :45

ساعت آموزشی

ـ دوره ی سواد آموزی : 900 ساعت آموزشی

 

ساعات درس

 

ـ چهار روز در هفته : هر هفته 16 ساعت درسی

هر بار 45 دقیقه

پیش از نیمروز از ساعت 09:00 تا 12:15

پس از نیمروز از ساعت 13:00 تا 16:15

ـ 3 بار در هفته شبها از ساعت17:00 ـ20:15

 

آغاز کلاسها

 

ـ همچون آغاز همیشگی کلاسهای مبتدیان

ـ در صورت داشتن معلومات قبلی رفتن به سطح

بالاتر در هر زمان امکان پذیر میباشد

 

هزینه ها

 

با اجازه ی اداره ی مرکزی آلمان فدرال

ـ بصورت رایگان بر اساس عملکرد های

SGB II und XII

ـ به اضافه ی یک یورو برای شاغل ها

ـ برای کسانیکه بصورت شخصی میپردازند دو

یورو و سی و پنج سنت برای هر ساعت آموزشی